چسب عایق الاستومری

چسب عایق الاستومری
مقدار
2.8 kg
0.9 kg