نوار درزگیر

نوار درزگیر
ابعاد
3mm*5cm*15m
3mm*3cm*15m
6mm*5cm*10m
6mm*3cm*10m